algemene voorwaarden scm executives b.v.

Versie augustus 2020 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

SCM: SCM Executives B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen

Schriftelijk: Op enigerlei wijze op schrift gesteld, daaronder mede begrepen per e-mail of enige andere elektronische wijze. Onder schriftelijk(e) wordt ook verstaan een door SCM opgestelde (digitale) gespreksnotitie.

Kandidaat: Iedere (rechts)persoon die door SCM Executives wordt geselecteerd om een (toekomstige) vacature te vervullen bij Opdrachtgever. Hieronder kunnen ook bestaande werknemers van Opdrachtgever vallen.

Opdrachtgever: De (rechts)persoon met wie SCM een Wervingsovereenkomst sluit.

Wervingsovereenkomst: Een bemiddelingsovereenkomst op grond waarvan SCM als tussenpersoon werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever in verband met een zoekopdracht van Opdrachtgever, met als doel bij te dragen aan het tot stand komen van een Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst: Een overeenkomst, hoegenaamd en van welke aard dan ook, tussen Opdrachtgever en een Kandidaat, dan wel Opdrachtgever en een derde, op basis waarvan een Kandidaat bepaalde werkzaamheden zal verrichten voor Opdrachtgever.

Fee: De door Opdrachtgever aan SCM verschuldigde vergoeding voor de inspanningen van SCM.

Bruto Jaarsalaris: Het totale bruto jaarsalaris bij goed presteren op fulltime basis. Onder het bruto jaarsalaris vallen ook alle emolumenten bij goed presteren, waaronder vakantiegeld, een dertiende maand, verwachte (winst)bonus(sen) (bij behalen van targets voor 100%), etcetera.

Introductieovereenkomst: Een overeenkomst op grond waarvan SCM door SCM vooraf geselecteerde Kandidaten - zonder dat daar een zoekopdracht van Opdrachtgever aan ten grondslag ligt - vrijblijvend aan Opdrachtgever introduceert.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige): offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en op alle (overige) rechtsverhoudingen met SCM.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in diverse talen vertaald. Bij enig verschil van inhoud of strekking is de Nederlandse tekst doorslaggevend en bindend.

2.3 Indien met SCM Schriftelijke afspraken zijn gemaakt die van deze Algemene Voorwaarden afwijken, gaan die afwijkende Schriftelijke afspraken voor, voor zover het geen afwijking van artikel 2.4 betreft.

2.4 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn nimmer van toepassing, tenzij SCM uitdrukkelijk en Schriftelijk verklaart dat deze wél van toepassing zijn.

2.5 SCM is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in op een door SCM aan te kondigen datum.

2.6 Artikel 7:417 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

2.7 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook haar geldigheid mist, is SCM te allen tijde gerechtigd de betreffende bepaling met terugwerkende kracht te wijzigen in een bepaling die wel geldig is en de strekking van de ongeldige bepaling benadert.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van SCM zijn vrijblijvend voor SCM. SCM heeft het recht haar aanbod te herroepen tot vijf werkdagen nadat Opdrachtgever de acceptatie van het aanbod heeft bevestigd aan SCM.

3.2 De door SCM vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en andere heffingen of belastingen van overheidswege.

3.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle (rechts)handelingen die door een functionaris/werknemer van Opdrachtgever worden verricht, bevoegdelijk namens Opdrachtgever zijn verricht en Opdrachtgever derhalve binden.

Artikel 4 De uitvoering van de Wervingsovereenkomst

4.1 SCM zal zich inspannen om op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens één of meer Kandidaten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever. Dit teneinde Opdrachtgever in staat te stellen een Arbeidsovereenkomst te sluiten. SCM staat er niet voor in dat haar inspanningen enig beoogd resultaat opleveren.

4.2 Indien door SCM derden worden ingeschakeld, is SCM niet verantwoordelijk voor de prestaties van deze derden.

4.3 Door SCM beschreven werkwijzen zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven over de wijze waarop SCM Kandidaten selecteert. SCM is daar derhalve niet aan gebonden.

4.4 SCM verricht haar werkzaamheden op basis van exclusiviteit. Hetgeen inhoudt dat Opdrachtgever niet gerechtigd is om buiten SCM om Kandidaten te (laten) werven en/of te (laten) selecteren. Indien personen zich buiten SCM om tot Opdrachtgever wenden, zal Opdrachtgever deze personen direct Schriftelijk aan SCM doorgeven. Deze personen worden beschouwd als Kandidaat.

4.5 Opdrachtgever moet (tijdig) alle informatie beschikbaar stellen en alle medewerking verlenen om SCM in staat te stellen de Wervingsovereenkomst uit te voeren.

4.6 Een door SCM genoemde periode voor het uitvoeren van de Wervingsovereenkomst is indicatief en nimmer een fatale termijn.

Artikel 5 Verschuldigdheid Fee Wervingsovereenkomst

5.1 Voor iedere Arbeidsovereenkomst die Opdrachtgever sluit, is Opdrachtgever een Fee verschuldigd. De Fee bedraagt vijfentwintig procent (25%) van het uiteindelijk in de Arbeidsovereenkomst overeengekomen totale Bruto Jaarsalaris.

5.2 Opdrachtgever is 1/3e deel van de (verwachte) Fee verschuldigd direct na het aangaan van de Wervingsovereenkomst.

5.3 Opdrachtgever is 1/3e deel van de (verwachte) Fee verschuldigd op het moment dat SCM een shortlist met Kandidaten aan Opdrachtgever beschikbaar stelt.

5.4 Op het moment dat Opdrachtgever een Arbeidsovereenkomst sluit, is Opdrachtgever aan SCM verschuldigd het verschil tussen de Fee en hetgeen op basis van artikel 5.2 en 5.3 reeds is betaald.

5.5 Indien een Kandidaat reeds (in een andere functie) bij Opdrachtgever in dienst was, doet dit op geen enkele wijze af aan de Fee die Opdrachtgever aan SCM verschuldigd is.

5.6 Indien een Kandidaat werkzaamheden gaat verrichten voor een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming, zonder dat er sprake is van een Arbeidsovereenkomst met Opdrachtgever, wordt er in het kader van de verschuldigdheid van de Fee geacht een Arbeidsovereenkomst met Opdrachtgever te zijn gesloten.

5.7 Indien Opdrachtgever Arbeidsovereenkomsten sluit met/voor meer Kandidaten dan waarvoor de Wervingsovereenkomst is aangegaan, is Opdrachtgever voor iedere extra Kandidaat 80% van de in artikel 5.1 genoemde Fee verschuldigd. Dit geldt voor iedere Arbeidsovereenkomst die die tot 12 maanden nadat SCM haar opdracht heeft volbracht wordt gesloten met een Kandidaat en voor welke functie dan ook.

5.8 Indien een Arbeidsovereenkomst eindigt binnen 4 maanden na de ingangsdatum daarvan, heeft Opdrachtgever aanspraak op een nieuwe Wervingsovereenkomst met SCM. Opdrachtgever dient dit recht binnen 2 weken na het eindigen van de Arbeidsovereenkomst Schriftelijk in te roepen, waarna deze aanspraak vervalt. Op basis van die nieuwe Wervingsovereenkomst zal SCM zich inspannen om een Kandidaat te selecteren voor identiek dezelfde functie als in de geëindigde Arbeidsovereenkomst. SCM zal voor deze werkzaamheden geen kosten in rekening brengen, tenzij het Bruto Jaarsalaris in de nieuwe Arbeidsovereenkomst hoger ligt dan in de geëindigde Arbeidsovereenkomst. In dat laatste geval zal Opdrachtgever over het verschil in Bruto Jaarsalaris een Fee verschuldigd zijn van vijfentwintig procent (25%).

Artikel 6 Introductieovereenkomst

6.1 Indien SCM een Introductieovereenkomst met Opdrachtgever sluit, is SCM enkel gehouden (contact)gegevens van de door haar geselecteerde Kandidaat aan Opdrachtgever mede te delen. Opdrachtgever is in beginsel tot niets gehouden. Artikel 4.2 is van overeenkomstige toepassing.

6.2 Indien Opdrachtgever een Arbeidsovereenkomst met een Kandidaat sluit, binnen 12 maanden nadat SCM de Kandidaat aan Opdrachtgever heeft medegedeeld in het kader van de Introductieovereenkomst, is Opdrachtgever een Fee verschuldigd. De Fee bedraagt twintig procent (20%) van het uiteindelijk in de Arbeidsovereenkomst overeengekomen totale Bruto Jaarsalaris. Artikel 5.6, 8.1 en 8.5 zijn van overeenkomstige toepassing.

6.3 Indien de in artikel 6.2 genoemde Arbeidsovereenkomst eindigt binnen 4 maanden na de ingangsdatum daarvan, heeft Opdrachtgever aanspraak op een Wervingsovereenkomst met SCM. Opdrachtgever dient dit recht binnen 2 weken na het eindigen van de Arbeidsovereenkomst Schriftelijk in te roepen, waarna deze aanspraak vervalt. Op basis van de Wervingsovereenkomst zal SCM zich inspannen om een Kandidaat te selecteren voor identiek dezelfde functie als in de geëindigde Arbeidsovereenkomst. SCM zal voor deze werkzaamheden geen kosten in rekening brengen, tenzij het Bruto Jaarsalaris in de nieuwe Arbeidsovereenkomst hoger ligt dan in de geëindigde Arbeidsovereenkomst. In dat laatste geval zal Opdrachtgever over het verschil in Bruto Jaarsalaris een Fee verschuldigd zijn van vijfentwintig procent (25%).

Artikel 7 Betaling

7.1 Betalingen door Opdrachtgever dienen te geschieden binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde verzenddatum. Dit betreft een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn treedt het verzuim van Opdrachtgever van rechtswege in.

7.2 Opdrachtgever is nimmer bevoegd enige betaling te verrekenen of op te schorten.

7.3 Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is Opdrachtgever over het achterstallige bedrag per dag een rente verschuldigd van 8% op jaarbasis.

7.4 Opdrachtgever is verplicht om na overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn aan SCM te vergoeden alle buitengerechtelijke kosten die zijn verbonden aan de invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde. Deze kosten worden onweerlegbaar vastgesteld op 15% van de hoofdsom, tenzij SCM kan aantonen dat deze kosten hoger liggen.

7.5 Indien SCM en Opdrachtgever in een gerechtelijke procedure verwikkeld raken en SCM daarin (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, is Opdrachtgever gehouden aan SCM alle daadwerkelijk met de procedure gemoeide kosten (zoals advocaat- en deskundigenkosten en griffierechten) te vergoeden.

Artikel 8 Eindigen Wervingsovereenkomst

8.1 Opdrachtgever kan de Wervingsovereenkomst niet (gedeeltelijk) ontbinden, noch kan de Wervingsovereenkomst op vordering van Opdrachtgever (gedeeltelijk) gerechtelijk worden ontbonden.

8.2 Zowel Opdrachtgever als SCM kunnen de Wervingsovereenkomst te allen tijde en om welke reden dan ook Schriftelijk opzeggen, zonder inachtneming van enige opzegtermijn.

8.3 Indien SCM de Wervingsovereenkomst opzegt, doet dit op geen enkele wijze af aan hetgeen Opdrachtgever op basis van artikel 5 verschuldigd is en/of wordt. Dit is slechts anders indien de opzegging van de Wervingsovereenkomst op geen enkele wijze verband houdt met enig handelen of nalaten van Opdrachtgever noch op enige wijze (gedeeltelijk) voor diens risico komt. In dat laatste geval zal SCM het op basis van artikel 5.2 en 5.3 reeds betaalde restitueren.

8.4 Indien Opdrachtgever de Wervingsovereenkomst opzegt, doet dit op geen enkele wijze af aan hetgeen Opdrachtgever op basis van artikel 5 verschuldigd is en/of wordt.

8.5 Indien de Wervingsovereenkomst wordt opgezegd of door volbrenging eindigt, stopt iedere (inspannings)verplichting van SCM. Alle overige rechten en verplichtingen uit de Wervingsovereenkomst blijven onverkort van kracht.

8.6 Indien binnen 4 maanden na het opzeggen van de Wervingsovereenkomst alsnog de vacature wordt vervuld waarvoor de Wervingsovereenkomst was gesloten, is Opdrachtgever alsnog hetgeen in artikel 5 verschuldigd. Deze termijn bedraagt 12 maanden indien de vacature wordt vervuld door een Kandidaat.

Artikel 9 Geheimhouding en rechten van intellectuele eigendom

9.1 Alle informatie, van welke aard en in welke vorm dan ook, die door SCM of een Kandidaat aan Opdrachtgever wordt verstrekt is vertrouwelijk. Het intellectuele eigendomsrecht daarop blijft enkel rusten bij SCM. Opdrachtgever zal de informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst met SCM en nimmer aan derden doorgeven. Voorts zal Opdrachtgever deze informatie deugdelijk beveiligen en niet langer bewaren dan nodig. Opdrachtgever zal er in het bijzonder voor zorgen dat alle bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daarmee samenhangende wetten door Opdrachtgever worden nageleefd.

9.2 Op verzoek van SCM is Opdrachtgever gehouden SCM inzage te verlenen in alle (digitale) administratie en boeken en bescheiden (in de ruimste zin van het woord) waaruit naar oordeel van SCM blijkt, dan wel kan blijken, welke (financiële) verplichtingen Opdrachtgever jegens SCM heeft.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 SCM is niet aansprakelijk voor enige schade (hoegenaamd ook), ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan, tenzij de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van SCM of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevenden.

10.2 Opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor haar besluit om een Arbeidsovereenkomst aan te gaan en voor het controleren van gegevens die een Kandidaat heeft verstrekt.

10.3 SCM is nimmer aansprakelijk voor schade (hoegenaamd ook) welke is veroorzaakt door een Kandidaat.

10.4 SCM is in het bijzonder niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade (in de ruimste zin van het woord) waaronder, maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, goodwill en immateriële schade.

10.5 Indien het in de voorgaande leden gestelde niet van toepassing is en SCM daardoor voor schade aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid van SCM steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere indirecte en gevolgschade.

10.6 Onverminderd al het voorgaande bedraagt de aansprakelijkheid van SCM nooit meer dan het bedrag dat in het kader van het uitvoeren van de Wervingsovereenkomst door SCM is gefactureerd (exclusief btw) in de drie maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit met een maximum van € 30.000,-.

10.7 Onverminderd al het voorgaande bedraagt de aansprakelijkheid van SCM nooit meer dan het bedrag dat door een aansprakelijkheidsverzekering van SCM is gedekt en in het desbetreffende geval ook daadwerkelijk wordt uitbetaald.

Artikel 11 Klachtplicht

11.1 Opdrachtgever is verplicht eventuele klachten ter zake van de uitvoering van een overeenkomst door SCM binnen 30 dagen na het moment waarop de klacht is ontstaan, Schriftelijk - onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten - aan SCM mee te delen, bij gebreke waarvan elke vordering van Opdrachtgever die met de klacht samenhangt, vervalt.

11.2 Alle aanspraken jegens SCM vervallen, indien deze niet binnen een jaar na het moment waarop Opdrachtgever daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

11.3 Vorderingen op SCM zijn niet overdraagbaar, noch kunnen deze worden verpand.

Artikel 12 Rechts- en forumkeuze

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen SCM en Opdrachtgever en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende contractuele en buitencontractuele verplichtingen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen zoals het Weens Koopverdrag.

12.2 Alle geschillen met SCM worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam. SCM mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregel hanteren.

Copyright © 2023 SCM Executives

| Privacy | Algemene voorwaarden | Code of conduct | Website by Pursuit